பயம்
கவலையை விடுங்கள் எவ்வளவு நாள்பட்ட பயங்களையும் (Phobia), சைக்கோ தெரபி(Phycotheraphy) என்று சொல்லக்கூடிய ஆழ்மன சிகிச்சையின் மூலம் முற்றிலுமாக குணப்படுத்த முடியும்.!