கவலை நோய் (Depression)
இதுபோன்ற அறிகுறிகள் உங்களுக்கு அல்லது உங்களை சார்ந்த நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்களுக்கோ இருந்தால் அதை அலட்சியப்படுத்தாமல் எங்களின் உதவியை நாடுங்கள்..!